Economi Caerdydd yn begynol fel Llundain

Sarah Dickins
Gohebydd Economeg BBC Cymru

Cyhoeddwyd

Dyw'r economi o gwmpas Llundain ddim yn adlewyrchu economi Lloegr. Ond beth am economi Caerdydd? A yw'r brifddinas yn adlewyrchu economi Cymru?

Mae perfformiad economaidd Caerdydd yn llawer fwy tebyg i weddill Prydain na mwyafrif cymunedau Cymru.

Mae yna benderfyniad bwriadol wedi bod, fel gweddill Prydain, i ddatblygu'r sector ariannol ac mae canol Caerdydd nawr wedi ei dynodi yn ardal fenter ar gyfer y gwasanaethau ariannol a phroffesiynol.

Mae hyn yn golygu bod yr awdurdodau yn gallu cynnig help ychwanegol i fusnesau sydd eisiau sefydlu eu hunain neu i ddatblygu.

GVA

Dyw hi ddim yn syndod efallai mai'r brifddinas sy'n cael y sgôr uchaf o ran yr hyn sydd yn cael ei gynhyrchu yn economaidd, yr hyn sydd yn cael ei alw yn GVA y pen.

  • Yn 2014 roedd gwerth GVA yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg yn £22,107
  • Ond yn Sir Fôn roedd y GVA isaf, nid yn unig yng Nghymru, ond ym Mhrydain hefyd: £13,162
  • Y cyfartaledd ar gyfer Cymru gyfan oedd £17,573
  • Y cyfartaledd ar gyfer Prydain oedd £24,616.

Pan rydych chi'n edrych ar y manylion ac ar y swm sy'n cael ei gynhyrchu gan bob gweithiwr yng Nghaerdydd, yn hytrach na chyfri pobl sydd ddim yn gweithio, mae'r gwerth yn cynyddu yn sylweddol i £44,400, ffigyrau tebyg i Telford a Wakefield.

Ond mae hyn dal yn is na'r cyfartaledd ym Mhrydain, sef £53,700 y flwyddyn ar gyfer bob gweithiwr.

Ffynhonnell y llun, PA

Tra bod Caerdydd ar y blaen i weddill Cymru yn nhermau'r hyn sydd yn cael ei gynhyrchu ar gyfer yr economi, o ran gwaith mae gan Gaerdydd gyfran is o bobl sydd yn gweithio a chyfran uwch o ddiweithdra.

Mae hyn yn awgrymu bod y rhai sydd mewn gwaith yn cynhyrchu mwy i'r economi ac mae'n siŵr eu bod nhw'n cael eu talu'n well.

Ond ar gyfartaledd, mae yna hefyd fwy o bobl yn ddi-waith a mwy o bobl sydd ddim mewn swyddi ond yn gallu gweithio.

Mae'r tabl yma yn dangos y manylion i ni ar gyfer 2015:

Mae dadansoddiad diweddar Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru yn tanlinellu bod Y Sblot yng Nghaerdydd yn ardal sydd yn wanach yn economaidd.

Felly yng Nghaerdydd mae yna begynau eithafol o ran yr economi, fel Llundain, ond ddim i'r un graddau.

Mae yna nifer helaeth o bobl yn cynhyrchu ac yn ennill cyflogau da, sy'n codi GVA y brifddinas, ond mae yna hefyd ganran uwch o bobl ddim mewn gwaith.

Pynciau Cysylltiedig