Maniffesto UKIP: 'Ymgyrchu eto i herio'r terfysgwyr'

UKIP's Welsh manifesto cover Image copyright Robin Hunter-Clarke

Mae angen "herio" terfysgaeth wrth "barhau gyda'r broses ddemocrataidd", meddai arweinydd UKIP yn y Cynulliad wrth lansio eu maniffesto.

Fe wnaeth Neil Hamilton amddiffyn penderfyniad ei blaid i ailddechrau ymgyrchu yn dilyn yr ymosodiad terfysgol ym Manceinion ddydd Llun.

Mae UKIP y DU a UKIP yng Nghymru wedi lansio'u maniffestos ddydd Iau, tra bod y pleidiau eraill wedi dechrau ymgyrchu'n lleol ac yn bwriadu ailddechrau ymgyrchu cenedlaethol ddydd Gwener.

"Os 'dyn ni'n penderfynu cuddio i ffwrdd... wedyn dwi'n meddwl y byddai'r terfysgwyr yn ystyried hynny fel buddugoliaeth," meddai.

'Anodd'

Wrth ymateb i gwestiwn am safle isel y blaid yn y polau piniwn, dywedodd Mr Hamilton ei bod hi'n "anodd" i UKIP drosglwyddo'u neges am bolisïau domestig pan oedd pobl dal yn cysylltu'r blaid â'r ymgyrch i adael yr UE.

Ychwanegodd fod ymgyrch yr etholiad cyffredinol yn gyfle i esbonio beth fyddai gan UKIP i'w gynnig wedi Brexit.

Mae maniffesto UKIP Cymru dweud y byddan nhw'n cyfyngu ar gostau'r llywodraeth, cael gwared ar Gomisiynwyr Heddlu a Throsedd, a rhoi mwy o hawliau yn ymwneud ag ysgolion i rieni.

Mae'r maniffesto hefyd yn nodi y dylai gwasanaethau iechyd meddwl fod yn gydradd â thriniaethau corfforol.

Image caption Yn ôl Neil Hamilton, arweinydd UKIP yn y Cynulliad mae'r maniffesto yn ddogfen egnïol

Yn ôl Mr Hamilton, mae'n "ddogfen egnïol" ac y mae Cymru yn ganolog iddi.

Ymhlith addewidion UKIP mae:

  • Cyfyngu ar gyfanswm costau rhedeg Llywodraeth Cymru, y Cynulliad a chynghorau lleol i 2% o werth economi Cymru, yn ôl Deddf Cyfrifoldeb Cyllid 1982;
  • Caniatáu i riant-lywodraethwyr ofyn am arolwg Estyn ar gyfer eu hysgol;
  • Sicrhau bod gan rieni yr hawl i anfon eu plant i ysgol leol sy'n dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg;
  • Sicrhau bod gwasanaethau iechyd meddwl yn cael yr un cydraddoldeb â gwasanaethau iechyd corfforol - a bod hynny'n cael ei adlewyrchu yn deg o ran staffio a chyllideb;
  • Cael gwared ar Gomisiynwyr Heddlu a Throsedd a chreu comisiynydd cenedlaethol fyddai'n atebol i Bwyllgor Plismona trawsbleidiol y Cynulliad.

'Gweledigaeth'

Mae Mr Hamilton wedi galw'r ddogfen, sy'n dwyn y teitl 'Wales Into the World', yn "weledigaeth lawn" wedi Brexit.

Dywedodd: "O gymryd yr enillion isafswm cyflog allan o'r dreth incwm yn llwyr a rhoi cydraddoldeb i iechyd meddwl ac iechyd corfforol, mae'r maniffesto yn ddogfen egnïol yn llawn polisïau cartref sy'n rhoi Cymru yn y canol.

"Mae'r maniffesto yn canolbwyntio ar Gymru, a bydd yn cydfynd â'r maniffesto Prydeinig fydd yn cael ei lansio yn San Steffan."

Cafodd y maniffesto ei lansio gan Mr Hamilton, sydd yn AC dros Ganolbarth a Gorllewin Cymru, ym Mae Caerdydd fore Iau.

Yn gynharach ym mis Mai fe berfformiodd UKIP yn wael yn yr etholiadau lleol, gan fethu ag ennill yr un sedd yng Nghymru.

Image copyright PA
Image caption Byddai UKIP yn cyfyngu ar gyfanswm costau rhedeg Llywodraeth Cymru a'r Cynulliad

Fe wnaeth Mr Hamilton hefyd gyhuddo'r prif weinidog Theresa May o esgus brwydro dros adael yr UE er nad oedd hi'n credu yn yr achos.

Mewn cyfweliad gyda BBC Wales Today, dywedodd hefyd fod tro pedol ddiweddar ar bolisi'r Ceidwadwyr ar ofal cymdeithasol yn Lloegr yn arwydd nad oedd modd ymddiried yn y blaid.

"Mae hi'n ceisio portreadu ei hun fel fersiwn rhad o Buddug, yn ei cherbyd yn mynd i frwydro dros achos dyw hi ddim yn ei gredu," meddai.

"Doedd hi ddim eisiau refferendwm, roedd hi o blaid aros yn yr ymgyrch refferendwm. Dyw ei chalon hi ddim yn hyn."

'Niwed parhaol'

Wrth ymateb i lansiad maniffesto UKIP, dywedodd arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru, Mark Williams fod UKIP bellach yn "ddiangen".

"Mae Theresa May wedi mabwysiadu gweledigaeth oeraidd a rhanedig UKIP ar gyfer ein gwlad yn llwyr," meddai.

"Bydd Brexit eithafol Theresa May ac UKIP yn gwneud niwed go iawn a pharhaol i'n heconomi yng Nghymru."

Mae BBC Cymru wedi gofyn i'r pleidiau eraill am ymateb.