Refferendwm Ewrop: Dadl deledu olaf

Cyhoeddwyd

Mae ymgyrchwyr ar y ddwy ochr o'r refferendwm ar ddyfodol y DU yn yr Undeb Ewropeaidd wedi mynd benben mewn dadl deledu ar y noson olaf cyn i'r gorsafoedd pleidleisio agor.

Ymysg y pynciau gafodd eu trafod yn nadl BBC Cymru oedd yr economi, mewnfudo a dyfodol Cymru i mewn neu allan o'r UE.

Rhybuddiodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones y byddai pleidlais i adael yn golygu "dwy flynedd o ansicrwydd llwyr" i fusnesau.

Dywedodd arweinydd UKIP yng Nghymru, Nathan Gill: "Rydw i am i ni fod yn wlad rydd lle allwn ni wneud ein cyfreithiau ein hunain."

'Ansicrwydd'

Mr Jones ac arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood, oedd yn cynrychioli'r ymgyrchwyr i aros, a'r AS Ceidwadol David Davies a Mr Gill oedd yno ar ran yr ymgyrch i adael.

Wrth gael ei holi ar oblygiadau gadael yr UE, dywedodd Mr Jones: "Os ydyn ni'n gadael, mae'n ansicrwydd llwyr ac mae hynny'n golygu na fyddai unrhyw un eisiau buddsoddi mewn gwlad lle mae gymaint â hynny o ansicrwydd."

Dywedodd bod prif gyflogwyr Cymru yn gwrthwynebu gadael yr undeb, ac nad oedd ymgyrchwyr i adael yn gwrando ar hynny.

"Rydw i'n credu ei bod hi'n werth gwrando ar y bobl sy'n cyflogi miloedd o weithwyr yng Nghymru."

Dywedodd Mr Gill bod rhybuddion ymgyrchwyr aros y byddai "pawb yn byw mewn ogofau" yn "gwbl hurt".

Ychwanegodd ei fod yn anghywir honni bod y bunt wedi bod yn gwanhau oherwydd y posibilrwydd o'r DU yn gadael yr UE: "Mae wedi bod yn mynd i lawr ac i lawr ers dwy flynedd."

'Dim rheolaeth'

Roedd dadlau brwd dros fewnfudo wrth i AS Mynwy, Mr Davies, ddweud ei fod wedi cael digon o feirniadaeth am drafod y pwnc.

Fel aelod o'r UE, meddai, mae "dynion ifanc yn mewnfudo heb reolaeth" ac yn dod i'r DU "o nifer o wledydd yn edrych am fywyd gwell".

"Dylai bod gwleidyddion yn gallu lleisio pryderon sydd gan gymaint o bobl ac rydw i wedi cael llond bol o gael fy ngalw'n hiliol gan bobl ar yr ochr Aros am leisio pryderon amdano."

Fe wnaeth Ms Wood wrthod honiad yr ymgyrch i adael bod system mewnfudo "drws agored", ond fe wnaeth gydnabod bod pobl yn poeni amdano.

"Mae pobl yn flin iawn, iawn," meddai.

"Maen nhw'n flin oherwydd mae eu cyflogau wedi lleihau, gan eu bod nhw wedi colli gwasanaethau cyhoeddus lleol.

"Ond yr hyn fyddwn i'n ei ddweud i'r bobl sydd wedi dweud eu bod yn flin yw i beidio beio pobl sy'n cael eu hecsbloetio yn barod.

"Beiwch yr elit, beiwch y sefydliad, beiwch y bobl sy'n achosi eich problemau, nid y bobl sy'n cael eu hecsploetio fel chi."

Pawb a'i Farn

Mewn dadl arall ar raglen Pawb a'i Farn ar S4C, roedd yr economi a mewnfudo hefyd yn bynciau llosg.

Dywedodd Stefan Ryszewski o'r ymgyrch i adael ei fod o blaid busnesau bach a chanolig i "sicrhau bod biwrocratiaeth yn cael ei ddiddymu a sicrhau eu bod yn gallu ffynnu unwaith eto".

Ond fe wnaeth Eluned Morgan o'r ymgyrch i aros alw ar bleidleiswyr i "wrando ar yr arbenigwyr" sy'n rhybuddio yn erbyn gadael yr UE.

Dywedodd Ann Beynon ar ran yr ymgyrch i aros bod mewnfudwyr yn dod a sgiliau i'r gweithlu yn y DU, a bod meysydd fel y diwydiant lladd-dai yn dibynnu ar weithwyr o dramor.

Yn ôl Robert Griffiths o'r ymgyrch i adael, nid mewnfudo oedd y broblem, ond y diffyg buddsoddiad mewn gwasanaethau cyhoeddus a phobl sy'n osgoi trethi.