Côr Meibion dros 20 mewn nifer (27) / Male Voice Choir with over 20 members (27)

Côr Meibion dros 20 mewn nifer (27) / Male Voice Choir with over 20 members (27)

1. Côr Meibion y Brythoniaid

2. Côr Meibion Machynlleth

3. Côr Meibion Taf