Pryder am gyngor oedd yn esgeulus gyda chynilion

Mae Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru yn dweud ei fod yn bryderus ac yn siomedig bod cyngor wedi gwrthod talu arian i unigolyn oedd yn eu gofal, ar ôl iddyn nhw fod yn esgeulus gyda'i gynilion.

Mewn adroddiad gafodd ei gyhoeddi ym mis Rhagfyr, daeth Nick Bennett i'r casgliad y dylai Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr dalu £3,310 i Rob Johnson erbyn Ionawr 21 ar ôl i ymchwiliad ddatgelu bod yr awdurdod heb fonitro ei gyfrif cynilo yn ddigonol.

Mae Mr Bennett wedi rhybuddio'r awdurdod ei fod yn bwriadu cymryd camau pellach yn eu herbyn os nad ydyn nhw'n gwneud y taliad.

Yn ôl y cyngor, maen nhw'n cymryd y cyfrifoldeb o fod yn riant corfforaethol ar gyfer plant mewn gofal yn ddifrifol iawn.

Yn ôl yr awdurdod, does dim cyfraith na pholisi cenedlaethol yn rhoi hawl i gynghorau orfodi gofalwyr i arbed arian ar ran plant mewn gofal.

Maen nhw'n pwysleisio bod yr achos yn codi materion ar lefel genedlaethol, ac y byddai'n "amhriodol" felly i geisio delio â'r materion ar lefel leol.