Abavukana ubumuga bwo kutumva barakina Rugby muri Afrika y'epfo

Tim Stones

Ahavuye isanamu, Tim Stones

Insiguro y'isanamu,

Tim Stones, Prezida w'urunani rw'abakinyi ba rugby bafise ubumuga bwo kutumva (SADRU), mu gihugu ca Afrika y'epfo.

Abavukana ubumuga bwo kutumva barakina Rugby muri Afrika y'epfo.

Tim Stones, President, South African Deaf Rugby Union (SADRU), South Africa

"Mu myaka ya 1970 na 1980, rugby ikinwa n'abatumva yaraserukiwe mu ntara zose muri Afrika y'epfo, ariko ababonetse ko bashoboye gukina urwo rukino ntibemewe n'ishirahamwe ry'urwo rukino kw'isi ry'ico gihe, kubera ko ishirahamwe ry'abagendana ubumuga bwo kutumva bakina Rugby muri Afrika y'epfo ritari ryegamiye iryo abatagira urubumuga bakina urwo rukino (SARU).

Mu ntango zo mu 2000, Rugby y'abagendana ubumuga bwo kutumva ntiyasubiye ku baho ku nzego zose muri Afrika y'epfo, n'aho hari abatumva bakina urwo rukino mu migwi itandukanye hamwe no mu mashure y'abagendana ubumuga bwo kutumva.

Mu kwezi kw'icenda mu 2007, jewe na Vernon Vice, twarashinze urunani rw'abagendana ubumuga bwo kutumva bakina rugby muri Afrika y'epfo. Twagenda buhoro buhoro ariko, kw'itariki 27 z'ukwezi kwa gatatu mu 2014, twarashoboye kwemeregwa kuba abanywanyi ba SARU. Cabaye igihe ntibagirwa, haba kuri rugby y'abagendana ubumuga bwo kutabona no kubafise ubwo bumuga bose muri rusangi mu gihugu ca Afrika y'epfo.

Muri uko kwezi kw'icenda, twaracaguye abakinyi bakomeye ba rugby bagendana ubumuga bwo kutumva. Hanyuma, turakuramwo, incuro ya mbere, abaja mw'ihiganwa, ryari ribaye ubwa mbere ku butaka bwa Afrika y'epfo, aho twahanganye n'umugwi wa Rugby w'abagendana ubumuga bwo kutumva ba mbere kw'isi gushika ubu, Pays de galles.

Ubu, mu mugwi w'abakuze, dufise abakinyi 45. Turafise kandi igitigiri nk'ico mu mashure yose. Ariko igitigiri kiguma congerekana, na cane cane ubu turiko turashiraho urunani rw'abagendana ubumuga bwo kutumva bakina rugby muri buri ntara muri Afrika y'epfo.

Twaratanguye kandi isekeza rypo kwihweza abandi bashobora gukina urwo rukino, dukorana n'abahinga mu vyo kwumva kugira bababakurikirane mu migwi no mu mashure. Ivyo birafise ico bimaze kubazoba bahiswemwo batumva neza, kuko bashobora gufashwa bakaronka n'ivyuma bibafasha kwumva.

Natanguye kutumva nkivuka, bivuye kukubura impwemu. Ariko bagiye kumenya ko ntumva mfise imyaka itanu, hanyuma nambaye ivyuma vyo kwumva vya mbere indwi zibiri imbere y'uko nshikana imyaka itandatu, ari na ho naciye ntangura kuvuga neza no gusoma ubwa mbere.

Mu buzima bwanje bwose nategerejwe gukora cane, ndaba kure kandi nshaka gushika kure kugira bagenzanje bumva bamfate nk'abandi. Ndashima ko naronse abavyeyi beza, bantegera, bihangana kandi baguma bantera intege mu gutera imbere. Nari gushobora ariko sinigeze nifata nk'uwushoboye bike. Ibi vyaramfashije kwiyemera ko nshobora gukora ivyo niyemeje, nkashira mu ngiro indoto zanje."