Kamarampaka y'Ubwongereza yo kuri EU
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Kamarampaka y'Ubwongereza yo kuguma muri EU

Ku musi wa kane abongereza baraka muri kamarampaka yo kuguma mw'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya. Inkurikizi zo kugumamwo canke zo kuvamwo ni izihe?