Ubushakashatsi kw'ibanga ryo kuguruka

Abahinga bo muri kaminuza ya Stanford bakoze umuhora uhindura umuvuduko w'umuyaga muntumbero yo gutahura ibanga riri mu bushobozi bw' inyoni bwo guhangara imiyaga yo mu kirere.

Ivyo biri mu bushakashatsi bariko barakora mu ntumbero yo kuzorema ibirobo bifise ubuhinga nk'ubwo inyoni.

Umuyoboro watunganijwe n'abashakashatsi mu kiringo c'imyaka ine, ushobora guhindura umuvuduko w'imiyaga kenshi.

Muri kino gihe nta kintu cakozwe n'umuntu gishobora kuguruka neza nk'inyoni.