Ivyiyumviro vy'abumbise ibiganiro biheruka

Ivyiyumviro vy'abumbise ibiganiro biheruka

Ikiganiro c'abarungitse ivyiyumviro vyabo ku biganiro biheruka bigizwe n'Abacuraranzi ba kera mu Rwanda; Icemezo gikura ubuhunzi ku Banyarwanda hamwe n'itegeko rigenga ingoma mu Burundi