Ikiganiro ku nteguro y'itegeko rigenga ingene ivyaha bikwiye gutohozwako mu Burundi.
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Ikiganiro ku nteguro y'itegeko rigenga ingene ivyaha bitohozwa mu Burundi.

Inama nshingamateka iherutse kwemeza integuro y'itegeko rigenga ingene ivyaha bikwiye gutohozwako mu Burundi, muri kino kiganiro abatumire barasigura ingingo nkuru nkuru ziri muri iryo tegeko, ico ryonegugwa, akamaro karyo n'igituma rizanywe muri kino gihe.

Ibindi bisa n’ibi