Uru rugendo mu musigiti rwantahuje vyinshi
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Umurwi w'abahindi b'aba musulman bariko barahindura inyigisho zitari zo zitangwa

Umurwi w'aba musulman bo mu Buhindi, batumira abatari aba musulman mu misigiti kugira batahure gusumba, banakosore inyigisho zitari zo zitangwa kur'iryo dini.