Uru rugendo mu musigiti rwantahuje vyinshi
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Umurwi w'abahindi b'aba Islamu bariko barahindura inyigisho zitari zo zitangwa

Umurwi w'aba Islamu bo mu Buhindi, batumira abatari abari mur'iryo dini mu misigiti kugira batahure gusumba iryo dini