Ingene ikiganza cacu arirwo rugero ku mfunguro yacu
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Ingene ikiganza cacu ari urugero rwo gufungura tutujuje inda gusa

No mu gihe c'ubukene canke c'inzara, n'ukwemera ko kumenya urugero rwo gufungura neza ari nkenerwa ku magara yacu.