Ingene ikiganza cacu ari urugero rwo gufungura tutujuje inda gusa

No mu gihe c'ubukene canke c'inzara, n'ukwemera ko kumenya urugero rwo gufungura neza ari nkenerwa ku magara yacu.