Aba barundikazi baba mu Rwanda baranse kwihebura

Aba barundikazi baba mu Rwanda baranse kwihebura

Iyi lelesi yerekana ingene ingorane abantu bacamwo zishobora kubatuma bitora ubuhinga batari bazi.