Julia Gillard yarababajwe no gutukwa ko ari umurozi akiri umushikiranganji wa mbere wa Australia

Julia Gillard
Image caption Julia Gillard yari umupfasoni wa mbere abaye umushikiranganji wa mbere kuva muri 2010 gushika muri 2013

Uwahoze ari umunyapolitike Julia Gillard yavuze ko yatangajwe n'urugero rw'ibitutsi yatutswe igihe yari umushikiranganji wa mbere wa Australia.

Yabwiye BBC 100 Women ati:"Vyarantangaje cane kuba vyari birenze urugero."

Yongeyeko ko ibicapo bimushushanya asambana vyakwiragijwe hamwe n'amajambo yo ku mutuka vyari birenze uko yari avyiteze.

Gillard yabaye umupfasoni wa mbere yabaye umushikiranganji wa mbere wa Australia mu 2010, ariko aza kwirukanwa n'umugambwe wiwe inyuma y'imyaka itatu.

'Irukana uwo murozi'

yavuze ati: "Vyari ibitutsi bishingiye ku gitsina, ivyapa imbere y'inama nshingamateka vyari vyanditseko 'irukana uwo murozi'-bashaka kuvuga jewe."

"Uravye amashushu yari mu nama nshingamateka hamwe no mu bimenyeshamakuru, uvyihweje neza, vyari bifise umuzi ku gitsina.

"Ivyo vyose vyari birenze uko navyibaza."

BBC100 Women n'iki?

BBC 100 Women itanga amazina 100 y'abapfasoni bamenyekanye cane kandi b'intangarugero mw'isi buri mwaka ikanabasangiza inkuru ziberekeye.

Wabaye umwaka waranzwe n'agateka k'abapfasoni hirya no hino kwisi, ku buryo umwaka wa 2018 kuri BBC 100 Women yerekana ingene abapfasoni berekanye umuhamagaro, ukunegura hamwe n'ishavu kugira habe impinduka kw'isi babako.

Dusange kuri Facebook, Instagram na Twitter ukoreshe #100Women

N'aho yatutswe nabi, umupfasoni Gillard yaravuganiye Australia avuga ko ata ho itaniye n'ahandi mademokrasi ariko aratera imbere.

"Amwe mu majambo yacu asa n'ayo abagabo, ayo abantu basanganywe, ayo igitsina gabo, sinigenze numva anshize inyuma kandi n'ubu sinumva ko hari co yantwaye.

"Icantangaje gusumba n'ikintu cantumberejweko atakuzigura."

Umupfasoni Gillard aremera ko abantu bose muri rusangi bari bakwiye kuba barateye intambwe ubu ku vyerekeye ukugwanya abagwanya abo badasangiye igitsina canke kwibaza abapfasoni uko batari.

Yavuze ati:"Nibaza ko ibiharuro vyerekana uguhinduka vyobaye vyaranyarutse gusumba."

"Iyo mwambaza ibi ico gihe, 'Ibi vyose bizotora inyishu igihe uzoba uriko urashikana imyaka mirongo ine canke mirongo itanu?' Nari kuvuga, 'Nta nkeka - bizoba vyatoye inyishu ico gihe."

Mu 2012, umupfasoni Gillard yarashikirije ijambo rikarishe mu nama nshingamateka ya Australia yagiriza Tony Abbott - yari arongoye umugambwe uri ku butegetsi ico gihe - ko aterekwa abapfasoni. Amajambo yiwe yarakurikiranywe n'isi yose.

Umupfasoni Gillard avuga ko imbere yo kuba umushingamateka atari bwigere agirwako urwanko rushingiye ku gitsina "ubwiwe".

"Hari urwanko rweruye rufatiye ku gitsina mu mibano yacu kandi nibaza ko ariko vyari vyifashe n'ahandi hose kw'isi.

"Iyo rero bigeze ku mupfasoni w'umutegetsi, vyaciye vyongerekana."