Ng'ibi ivyo nk'izi nkuru zidukorera mu mutwe
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Ng'ibi ivyo nk'izi nkuru zidukorera mu mutwe

Ngo 'ivya make bitera ubwenge buke', ariko iki ni icirwa dukura mu Buhindi.