Ishuri
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Igituma iyi mpfizi idasanzwe imaze gusimba kubarwa kenshi

Iki kimasa kidasanzwe carongora izindi kigifise amezi 12 gusa, ubu corowe mu zindi ibihumbi 20.