Kongo, ivy'amatora bigiye kuzogenda gute?

Kongo, ivy'amatora bigiye kuzogenda gute?

Nico kibazo nyamukuru uretse ko isango yahindutse, ukanafatira nko kur'ibi bibazo nyamukuru biyakikuje, BBC yabahitiyemwo.

Inkuru mushikirijwe na Audace Machado