Ng'ibi ibikuru bitera imikoshi mu buzima

Ukwizigira, ukubona kure, kugendana akamwemwe no kutikoroga, ni bimwe bifasha kurangura indoto.

Umwihwezo w'aba bahinga ushikirizwa na Audace Machado