Bimwe muvyo ubuhinga bugiye guhindura mu nkino
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Bimwe muvyo ubuhinga bugiye guhindura mu nkino

Ubu ni uburyo bushasha bwo gufata amasanamu bugiye gufasha mw'itunganywa ry'inkino.