War'uzi igituma izi ndogobwe zo mw'ishamba zifise imirongo?
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

War'uzi igituma izi farasi zo mw'ishamba zifise imirongo?

Uru rushato ntiruzifasha gupfuka umubiri gusa, abahinga basanze ahubwo runazikingira.