Witegurira gukora ikibazo, ubu buhinga bwogufasha
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Witegurira gukora ikibazo, ubu buhinga bwogufasha

Abahinga mw'itunganywa ry'ubwonko n'ingene bukora, barasigura ingene umuntu yosubiramwo, yitegurira ikibazo.