Ashaka kwiteza ibisusu, ntiyari azi ko ashobora kuhasiga ubuzima

Ashaka kwiteza ibisusu, ntiyari azi ko ashobora kuhasiga ubuzima

Shami yiyumvamwo ivyo abany'Afrika bemera, yegeranya ayarenga 10 000$ ngo bamukore, iyo umuganga atamugabisha ko yonahasiga ubuzima.