Kuki muri Afrika hari abemera ko ugukirana bidasaba inguvu z'umubiri gusa?
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Kuki muri Afrika hari abemera ko ugukirana bidasaba inguvu z'umubiri gusa?

Muri Afrika, aba bihebeye uru rukino basigura ko hari n'izindi nguvu z'ibinyegezwa zifatiye kuvyo bambara canke iyindi migirwa.