Mu Buyapani, abagore biyamiriza itegeko ryo kwambara ibirato bihanitse
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Mu Buyapani, abagore biyamiriza itegeko ryo kwambara ibirato bihanitse

Naho ari ingendo bamazemwo imyaka, bavuga ko bibangamiye amagara, bakanasaba ko bogira ubwigenge bwo kwitorera ivyo bambara no ku kazi.