Ugukongatara kw'imitsi n'ingingo ubu birafise insiguro n'ubuhinga bwo kubivura
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Ugukongatara kw'imitsi n'ingingo n'ubumuga bijanye biravurwa

Iyi nkuru isigura ubuhinga bufatiye ku vyemezo n'ubushakashatsi vyakozwe ku bafise ubwo bumuga mu gihugu ca Australiya.