Boris Johnson, agiye gutumbereza Ubwongereza hehe?
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Boris Johnson, agiye gutwara Ubwongereza hehe?

Abavyibaza bafatira ku nyifato y'uwu mushikiranganji wa mbere mushasha w'Ubwongereza, ico ari kandi yabaye, n'ico yemerera abongereza: gukura igihugu mu bumwe bwa Bulaya, vyihuta.

Inkuru mushikirijwe na Audace Machado