“Ndakubwira ko ibi bikoko bizodutanga mw’ijuru”
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

“Ndakubwira ko ibi bikoko bizodutanga mw’ijuru”

Umwanditsi Robert L. Stevenson yavyemeza mu kinjana ca 17, afatiye ku mubano w'abantu n'ibikoko. Amakungu yahavuye ashinga italiki ya 5 z'ukw'icumi nk'umunsi wabihariwe.