"Mw'isi, 200 barapfa kw'isaha ku ngaruka z'ibura ry'ubwiherero busukuye"
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

"Mw'isi, 200 barapfa kw'isaha ku ngaruka z'ibura ry'ubwiherero busukuye"

Ibanki y'isi iragabisha ko ama leta n'abanyagihugu muri rusangi, badatahura ko imisarani ari rimwe mu ngingo z'agateka ka muntu.