Uko umugore yatabaye igikoko m’umuriro
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Uko umugore yatabaye igikoko m’umuriro

Uwu munye Australiyakazi avuga ko, ukudashobora kwikingira kw'ivyo bikoko arico gituma iyo miriro ibihitana uko umwaka utashe.