Kubw’intambara mw’isi, ni izindi mpunzi Noel isanze mu mbeho

Kubw’intambara mw’isi, ni izindi mpunzi Noel isanze mu mbeho

"Ntawuriza abana ubwato, kiretse iyo inyanja zirusha amahoro agataka", ni imwe mu nyishu impunzi zitanga.

Inkuru mushikirijwe na Audace Machado