Ingaruka z’amabere y’amavyimbano

Abahinga basigura nk'ingene abayavyimbishije bakunze kubarwa ubwa kabiri. Barasigura n'izindi ngaruka abenshi batamenya kur'aya mabere akunze kwitwa 'amaterano'.