Urucanco rwa coronavirus rugeze hehe ?

Umushakashatsi ariko aragerageza urucanco rwa coronavirus

Ahavuye isanamu, Getty Images

Insiguro y'isanamu,

Abashakashatsi bariko baragerageza urucanco rwa coronavirus

Mugihe ibitigiri vy'abantu bandura ikiza ca coronavirus biguma bigwira hose kw'isi, hitaweho kurondera urucanco.

Twarishuye bimwe mu bibazo bikomeye bijanye n'incanco hamwe n'igihe gito gishoboka kugira haboneke urwa coronavirus.

Urucanco rukora gute?

Incanco ni nk'abigisha - abanyeshule bazo ni abasoda b'umubiri, hanyuma ubumenyi bwabo, ni uburyo bwo kurwanya indwara zandukira.

Incanco zishikana buke buke imigera canke udukoko dutera indwara (canke uduce duto twavyo) mu menyo y'abasoda b'umubiri. Uburyo bwo kwikingira bw'umubiri buca bumenya ko umwansi ateye, bukiga kumurwanya.

Mugihe umubiri uba umaze gushikirwa n'uyo mugera, bituma umenya ingene ugwanya ubwo bwandure.

Ni ubuhe burorero butandukanye bw'imigera bubaho

Uburyo bwo gucandaga ukoresheje uyo mugera ni bwo bumaze imyaka iharugwa mu mirongo bukoreshwa.

Incanco z'agasama n'amasambambwika zikoreshwa bifashishije iyo migera nyene itakigira ubukare, igatuma umubiri utandura hose.

Urucanco rusanzwe rw'ibicurane, rufata ubwoko bwavyo buba bahari muri ico gihe rukabunesha rwose.

Mu kurondera urucanco rwa coronavirus hakoreshwa ubundi buryo, kandi butarakoreshwa bw'urucanco bita "plug and play".

Kubera tuzi uduce ndangamubiri turanga uyo mugera mushasha, bita Sars - cov-2, ubu turafise ibikenewe kugira twubake uyo mugera.

Bamwe mu bashakashatsi bariko barakomeza uduhimba dutoduto twerekana imero z'uyo mugera badushira hamwe n'utundi bigatuma iyo migera itakaza ukubabaza.

Ubu rero ushobora kwandura uyo mugera biciye ku gakoko gato cane kandi bigatuma umubiri wigwanira umugera wa coronavirus.

Iyindi migwi iriko irakora uduce dutoduto turanga umubiri (mbere n'uduce turanga umuntu bita ADN bivuye ku kuntu bazobikora) dutuma mugihe twinjijwe mu mubiri dutuma habaho imigera ntanganguvu ituma umubiri umenya ingene ubandanya wigwanira.

Skip Podcast and continue reading
Podcast
Ikiganiro cy’abagore

Ikiganiro cy’abagore kuri BBC Gahuzamiryango

Inkurikirane

End of Podcast

Hamaze gukorwa iki kugira haboneke urucanco rwa mbere rwa coronavirus?

Abashakashatsi baratanguje incanco kandi bariko baratangura kugerageza zimwe muri zo ku bikoko.

Niyo rumwe murizo rwaboneka, ruzoboneka gute mu gihe ca vuba?

Mu vy'ukuri ruzoboneka mu gice cambere co mu mwaka uza runyarutse.

Hariho incanco ziriko zigeragezwa ku bikoko, niyo vyagenda neza rushobora kugeragezwa ku bantu mu mwaka uza.

Ariko naho abashakashatsi bokwigina kuboneka kw'urwo rucanco imbere ya Noheli, haracari ikibazo gikomeye c'ukuntu rwohingurwa ku bwinshi.

Ibi vyose bibaye mu kiringo c'akanya gatoyi kandi hakoreshejwe uburyo butari bwakoreshwe, rero ntacemeza ko ibintu vyose bizogenda neza.

Twibuke ko hari imigera ya coronavirus 4 iza iriko irazunguruka mu abantu. Itera ibicurane bisanzwe kandi nta n'umwe turaronkera urucanco.

Rushobora kuzokingira abantu b'imyaka yose?

Uko bizogenda kwose, nta kanini ruzomarira amantu bashaje. Si amakosa y'urwo rucanco, gusa ni uko abasoda b'umubiri bashaje batakira neza incanco. Ibi vyibonekeza buri mwaka ku rukingo rw'ibicurane.

Rurafise ingaruka mbi?

Imiti yose, mbere na paracetamol, irafise ingaruka mbi. Ariko mu gihe rutarakoreshwa ku bantu, biragoye kumenye ingaruka z'urucanco rukigeragezwa.

Mu gihe hataraboneka urucanco, ni iyihe miti ikoreshwa?

Incanco zikinga ubwandu kandi kuri ubu uburyo bwiza bwo kubikora ni ukugira isuku.

Wanduye, womenya yuko ku bantu benshi ata kuremba kwa cane kuba. Hari imiti imwe ivura imigera iriko rakorerwa ibipimo, ariko ntitwovuga neza na neza ko ari iyikora.

Ku bantu boba bafise ubwandu bw'uyo mugera, benshi barababaje. Hariho imiti iriko irageragezwa kuribo, ariko ntitwovugako tuzi neza ko ikora neza.