Afrika yokwungukira gute k’ubutunzi bw’ibihugu rutura?

Ubwongereza ni kimwe mu bihugu rutura biriko vyongera inguvu z'ubutunzi n'imigenderanire muri Africa. Izi ni insiguro z'imvo, n'abokwungukira mur'iyi migenderanire.