Ubugereki bwihanije abimukira

Umushikiranganji wa mbere w'Ubugereki

Ahavuye isanamu, Reuters

Insiguro y'isanamu,

Umushikiranga wa mbere w'Ubugereki, Alexis Tsipras

Alexis Tsipras yabwiye abimukira kudahirahira ngo bafate inzira iva mu Bugereki ija ku mugabane wa Bulaya aciye muri Masedoniya.

Bwana Tsipras yavuze ko ata mahirwe na mba ahari y'uko inzira yo mu karere k'ibihugu vya Balkan isubira kwugururwa.

Kwugara urubibe rwa Masedoniya vyatumye ibihumbi vy'abafata iyo nzira ica mu Bugereki baja mu bindi bihugu vya Bulaya, bagoma mu makambi y'agateganyo mu Bugereki.

Ayo majambo ya Tsipras akurikiye amakuru yavuga ko amajana y'abimukira basubijwe mu Bugereki, aho bari bajabutse muri Masedoniya baciye mu ruzi rwuzuye.

Umushikiranganji wa mbere w'Ubugereki avuga ko adashobora kwemeza canke ngo ahakane ayo makuru.