Imvo n'Imvano yo ku wa 09/04/2016 yibanda ku matora yo muri Uganda