Umupasitori yahagaritse ijambo rya Trump

Rev Faith Green Timmons yahagaritse ijambo rya Donald Trump

Ahavuye isanamu, AP

Insiguro y'isanamu,

Rev Faith Green Timmons yahagaritse ijambo rya Donald Trump

Umupasitori w’isengero imwe ry’abantu birabura mu ntara ya Michigan, muri Amerika yahagaritse ijambo rya Donald Trump igihe yatangura kuvuga nabi uwo bahanganye mu matora, Hillary Clinton.

Faith Green Timmons yatse ijambo Trump igihe yari atanguye kunebagura umukandida w’abademokrate ku vyerekeye amasezerano y’ubudandaji Amerika ifitaniye n’ibindi bihugu kw’isi.

“Trump, nagutumiye ngaha kugira udushimire ku kazi twakoze aha Flint, ntikwari kugira ushikirize ijambo ryo kwiyamamaza,” uko ni ko uwo mupasitori w’ishengero rya Bethel United Methodist yavuze.

“ Oh, iryo ni ijambo ryiza cane,” uko ni ko uwo mukandida w’aba republicain yamwishuye, aca aboneka ariko arahindagura impapuro yari afise imbere y’abakristu.

Trump yaciye abandanya avuga mu majambo make, ivyerekeye gutorera inyishu ikibazo c’amazi meza I Flint, ariko bamwe mu bari ngaho baciye batangura kumuzomera.

Umupfasoni umwe yavuze n’ijwi rirerire cane ko uwo mugwizatyunga yakoresheje amacakubiri mu gutanga akazi mu mazu yiwe.

Uwo mugwizatunga yamwishuye:”Ntibishoboka, urihenze. Sinokora ibintu nk’ivyo.”

Uwo mukozi w’Imana yasubiriye aja hagati aranebagura abariko barazomera Trump, aca avuga :”Uyu ni umushitsi wacu muri iri shengero ryacu mutegerezwa kwubaha”.

Mu mpera Trump vyabaye ngimbwa ko ahagarika ijambo ryiwe ryamaze iminota nk’itandatu.