Ivyana vy'intare bidasanzwe, vyera, biheruka kuvuka
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Ivyana vy'intare bidasanzwe, vyera, biheruka kuvuka mu kigo c'ibikoko muri Poligne.

Ivyana vy'intare bidasanzwe, vyera, biheruka kuvuka mu kigo c'ibikoko muri Poligne.