Imiti igabanya ububabare itera ingwara y'umutima

Imiti yo kugabanya ububabare

Ahavuye isanamu, SCIENCE PHOTO LIBRARY

Insiguro y'isanamu,

Imiti yo kugabanya ububabare

Ikoreshwa ry’imiti igabanya ububabare bwo kuvyimba iragira uruhara mu gufatwa n’ingwara y’umutima, nk’uko ubushakashatsi buvyerekana.

Imiti nka Ibuprpfen, Naproxen hamwe na Diclofenac ni yo miti ikoreshwa cane mu kugabanya ububabare n’ubuvyimbe.

Ikinyamakuru c’abaganga mu Bwongereza, kivuga ko abagira ubushakashatsi basuzumye abantu imiliyoni 10 bafise imyaka 77 kandi bakoresheje iyo miti.

Abahinga b’Ubwongereza bavuga ko ubwo bushakashatsi ata kamaro kanini bufitiye abantu bafise imyaka iri musi ya 65, ariko ko ufitiye akamaro kanini abageze mu zabukuru.

Ubwo bushakashatsi bwakozwe ku bantu imiliyoni 10 banyoye iyo miti bo mu Bwongereza, Ubuhollande, Ubutaliyano n’Ubudagi, baca bagereranya n’abantu badafata iyo miti.

'Icitonderwa'

Ishirahamwe ryo mu Bwongereza ryitaho ingwara y’umutima(BHT) rivuga ko abagwayi bafise ingorane z’umutima, igisukari hamwe n’amafyigo, bakwiye gukoresha iyo miti bageguza kandi mu mwanya muto.

Ahavuye isanamu, SPL

Umukuru w’iryo shirahamwe rya BHT, Prof Peter Weissberg yavuze ko ubwo bushakashatsi buje kwemeza ko ubwaheruka gukorwa, ko abantu bafise ingorane zo mu ngingo, bashobora no kugira ingorane z’umutima.

“Na cane cane abafata iyo miti yo kugabanya ububabare buri gihe.”