Igihuhusi Matthew cahitanye abantu 300

Inzu nyinshi ntizishobora no gusanurwa

Ahavuye isanamu, AP

Insiguro y'isanamu,

Inzu nyinshi ntizishobora no gusanurwa

Igitigiri c’abantu bahitanywe n’igihuhusi Matthew muri Haiti kiriko kirababa 300, nk’uko bivugwa na reta.

Mu gisagara ca Jeremie, ibice 80% vy’inzu zasambutse.

Igihuhuzi Matthew ubu kiri ku rugero rugira kane, urugero rwa kabari rukomeye mu bihuhusi, mu gihe cariko kiragana intara ya Florida mu gihugu ca Amerika.

Abategetsi bar eta muri Haiti basohoye ibiharuro bishasha vy’abapfuye bazira ico gihuhusi.

Ku musi wa kane, reta yari yavuze ko abantu ijana ari bo bari bamaze kubura ubuzima.

Ahavuye isanamu, AP

Insiguro y'isanamu,

Abantu benshi bahitanywe n'ibiti vyabaguyeko

Igihuhusi Matthew kibaye ica mbere gikomeye mu mazinga ya Caraibe muri iyi myaka cumi iheze, cashitse i Bahamas, inyuma yo guca muri Haiti na Cuba.

Benshi mubabuze ubuzima muri Haiti bahora baba mu bisagara no mu bigwati bizwi vy’uburovyi mu turere turi ku nkengera y’ibahari mu bumanuko.

Benshi bapfuye baguweko n’ibiti, imyanda yariko iratwarwa n’amazi canke mbere n’amazi, inyuma y’aho inzuzi zitereye inzira.

Ico gihuhusi carimwo umuyaga mwinshi ugira ibirometero 280 kw’isaha.

Uruja n’uruza mu turere turi mu bumanuko bushira uburengero hamwe no mutundi turere twa Haiti rwahagaze inyuma y’aho ikiraro kimwe gikomeye cane gifatanya utwo turere gitwariwe n’amazi.

Ahavuye isanamu, REUTERS

Insiguro y'isanamu,

Ifoto yafashwe n'indege mu kigwati ca Corail

Amashirahamwe yigenga avuga ko gushika ubu ata muyagankuba uhari kandi na telefone zitariko zirakora, mu gihe abantu batanguye kubura imfungurwa n’amazi meza.

Umunyamabanga wa Onu ajejwe ibibazo vy’imfashanyo, yavuze ko abantu barenga 350 ari bokeneye imfashanyo zihutirwa.