Trump yifatiye mu gahanga Clinton

Donald Trump na Hillary Clinton

Ahavuye isanamu, GETTY IMAGE

Insiguro y'isanamu,

Donald Trump na Hillary Clinton

Donald Trump yisiguye kuvyo yavuze vyo gukabakaba abapfasoni mu kwifatira mu gahanga Hillary Clinton n’umugabo wiwe.

Uwo mukandida w’aba republicain yahakanye ko atarigera akubagura abapfasoni, ahubwo aca ahindukirira uwahoze ari umukuru w’igihugu, Bill Cinton.

“Nta muntu n’umwe muri kahise ka politike yigeze afata abapfasoni nabi nkawe,” ni ko yavuze.

Hillary Clinton yaranse kugira ico avuga kuri ivyo vyagirizwa umugabo wiwe.

Trump yifatiye mu gahanga Clinton inyuma y’aho uwurongoye ikiganiro Anderson Cooper amubarije ivyerekeye yafashwe mu 2005 yagiye ahabona ku musi wa gatanu, aho Trump avuga ivyerekeye gukabakaba abapfasoni.

Ariko abajijwe nimba amaze gukubagura abapfasoni, yarabihakanye, ahubwo ahindukirira Bill Clinton yibutsa ivyo yigeze gukora.

Nta ngingo n’imwe yafatiwe Clinton kuvyo yakoze bitesha agaciro umupfasoni.

Ahavuye isanamu, AP

Insiguro y'isanamu,

Hillary Clinton na Donald Trump mu kiganiro kigira kabiri

Umupfasoni Clinton yavuze ko iyo video ibabaje, yatumye benshi muba republicains bava inyuma y’umukandida wabo, yerekanye uwo Trump ari.

“Nibaza ko bigaragara ko uwari we wese yumvirije iyo video, yerekana koko uwo ari we.”

Igihe abo babiri baja I St Louis mu kiganiro kigira kabiri, ntibakoranye mu ntoke.

Trump yavuze ko mu gihe yotsinda, azoca agena umushikirizamanza wo kugira amatohoza ku mupfasoni Clinton, kandi ko ashobora gupfungwa kubera mail z’akazi yarungitse akoresheje iyiwe bwite.

“Ivyo avuze vyose ni ububeshi ariko ntibintangaje,” n’uko yishuye.

“Vyoba vyiza ko umuntu ameze na Donald Trump atorongora ubucamanza bwo mu gihugu cacu.”

“Kubera woca uja mw’ibohero,” uko ni ko yamuciriyemwo avuga.

Trump kandi yavuze ko uwo bahanganye w’umudemokrate “afise urwanko rwinshi mu mutima wiwe” igihe yariko aramunebagura kuko yavuze ko abamushigikiye “bateye ikigongwe.”

Clinton yavuze ko asavye imbabazi kuvyo yavuze, yongerako ko:”Ivyo navuze ntivyaraba abamushigikiye, vyaraba we nyene, vyerekeye urwanko n’imyiyamamazo yiwe y’ivangura yakoze.”

Ahavuye isanamu, AP

Insiguro y'isanamu,

Melania na Clinton bararamukanije ariko abo bubakanye ntibakoranye mu ntoke

Abo bakandida babiri kandi bahaririye ku ntambara ibera muri Syria, agasomborotso k’Uburusiya, kuba Trump yaranse kwerekana uko yatanze amakori hamwe n’umugambi wiwe wo kuge zura neza abimukira baje bava mu bihugu bifitaniye isano n’iterabwoba.

Ico kiganiro carangiye abakurikiye ikiganiro babajije umwe wese mu bakandida kubwirana ikintu kimwe ciza kuri bo.

Umupfasoni Clinton yavuze ko abana biwe bameze nka se wabo, mu gihe Trump yise uwo bahanganye “umugwanyi” w’inshigwarimenetse.