Indege mu gikorwa co gutwara amaraso mu Rwanda

Uturere twinshi two mu Rwanda tugizwe n'imisozi bigatuma bigorana gukoresha imodoka
Insiguro y'isanamu,

Uturere twinshi two mu Rwanda tugizwe n'imisozi bigatuma bigorana gukoresha imodoka

Igikorwa co gutwara amaraso n’ibindi bikoresho vyo kuvura hakoreshejwe indege zitagira umudereva, catangujwe uyu musi mu Rwanda.

Ico gikorwa gitanguye ubwa mbere kw’isi.

Indege zitagira umudereva zizoza ziraguruka zija mu kibanza amaraso akenewe mu Rwanda, hanyuma zigaruke aho zihagarara.

Hakugwa, zizorekurira hasi itu ririmwo amaraso hakoreshejwe umutaka ukoreshwa mu gukoroka mu ndege.

Ubwo buhinga butanga icizere co gushikana amaraso ata ngorano ugereranije n’ubwa mbere, aho hahora hakoreshwa amabarabara, menshi muri yo atameze neza.

Insiguro y'isanamu,

Mu gihe bariko barazigerageza, vyabonetse ko abasirikare bashimye ico gikorwa

Kompanyi yo muri Amerika ya Zipline ni yo ijejwe gushira mu ngiro uwo mugambi.

Abakozi bo muri iyo kompanyi ni abahinga bigeze gukora muri kompanyi rurangiranwa z’ubuhinga nka Space X, Google na Lockheed Martin.

Mu ntango, izo ndege zizokoreshwa mu gutwara amaraso.

Izo ndege zishobora kuguruka no kugwa ziri ku metero 152 hejuru y’ubutaka kugira ntizigongane n’izindi ndege nini zisanzwe zikoreshwa mu gutwara abantu n’ibintu.

Izo ndege zizoza zirakorera ku birometero bishika 150, n’aho zifise ubushobozi bwo gushika kure kurusha ngaho.

Izo ndege zikoreshwa n’umushwarara w’izuba hamwe n’ubuhinga bwa GPS mu kuziyobora gushika mu kibanza zishaka kujamwo.

Mu gutangura, indege 15 ni zo zizoza zirakora ako kazi.

Izo ndege mu majambo magufi zizwi kw’izina rya ‘Zip’, zifise ubushobozi bwo guca no mu muyaga ufise ubunyarutsi bw’ibirometero 30 kw’isaha, canke mbere no mu mvura ati nyinshi cane.

Zipline bazorihwa n’igisata c’amagara y’abantu mu Rwanda kuri buri rugendo ruzokorwa n’izo ndege.

Iyo kompanyi ivuga ko igiciro c’urugendo rumwe rw’iyo ndege kingana n’ico ipikipiki canke imodoka itwara abagwayi.

Insiguro y'isanamu,

Abakozi b'amagara y'abantu bavuga ko abantu bazoza barasaba ko Zipline ibafasha hakoreshejwe ubutumwa bugufi

Indege zitagira umudereva zirakoreshwa mu bindi bikorwa vy’abantu hirya no hino muri Afrika, nko muri Madagascar. Hari kandi umugambi w’umuryango utabara imbabare Croix Rouge wo gukoresha izo ndege mu gukurikirana ikambi z’impunzi mu gihugu ca Uganda.

Ariko kenshi abakozi b’amashirahamwe atanga imfashanyo bavuga ko izo ndege zidakora neza.

”Uvyemere canke ntuvyemere, izo ndege incuro nyinshi vyibazwa ko zikora akazi ko kugira ibitero no gusuma urusaku,” umwe mu bakozi bakora muri RDC ni ko yabwiye abashakashatsi bo mu gihugu c’Ubuswise.

N’aho abasirikare b’Urwanda vyabonetse ko bakunze cane akazi ka Zipline, umushikiranganji w’ubuhinga no kumenyesha amakuru avuga ko ata migambi ihari ubu ko igisirikare gikoresha ubwo buhinga ubu.