Amatora US: Menya igihe uwutsinda amatora atangazwa

Uwatsinze amatora y'umukuru w'igihugu wa Amerika azomenyekana ryari?
Insiguro y'isanamu,

Uwatsinze amatora y'umukuru w'igihugu wa Amerika azomenyekana ryari?

Uku niko ushobora kumenya ibihe bikomeye vy'amatora yo muri Amerika, igihe ibiro vy'amatora vyugururira n'igihe vyugarira hamwe n'ibindi vyinshi. Menya kandi igihe intara zirwanirwa zizotangaza ivyavuye mu matora hamwe n'igihe uwatsinze azomenyekanira.

Amatora y'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni itariki 8 z'ukwa cumi na rimwe.

Uru ni urukurikirane hamwe n'amasaha ibikomeye bishobora kuberako, muri aya amatora y'umukuru w'igihugu agira 45 wa Amerika. (Amasaha yose ni mpuzamakukungu canke GMT = Kwongerako amasaha 5 ku masaha y'ubuseruko).

Gutora bitangura ryari?

Insiguro y'isanamu,

Gutora bitangura kare cane mu ntara zo mu buseruko

Ibiro vy'amatora mu ntara zo mu buseruko bisanzwe vy'ugurura 1100 GMT canke 1200 GMT.

Werekeza mu burengero bw'igihugu, izindi ntara zitagngura gutora uko umunsi witera, Alaska y'uburengero na Hawaii zigatora 1700.

Ibiro vy'amatora mu gihugu bitanguye kwugara, ivyavuye mu matora bitangura gutangwa na za television zo muri Amerika, zifatiye ku majwi ngereranyo yagiye aratangwa uwo munsi.

Tuzomenya ryari ibikuru mu vyavuye mu matora?

00.00 Intara irwanirwa cane izokwugara ibiro vy'amatora ubwambere ni Florida.

Florida ni ngirakamaro cane kubera ubwinshi bw'abayituye, bigasigura ko ifise amajwi 29 y'intara - n'ukuvuga arenga 10% y'ayakenewe kugira utsinde.

Ni intara itagira aho ihagaze rero biragoye kumenya uwuzoyitsindamwo uwo ari we.

00.30 Ibiro vy'amatora bizugara i Ohio. Ohio ni iyindi ntara irwanirwa kandi uwo yatoye yamye atsinda kuva mu 1964 - ni ukuvuga amatora 13 yikurikiranya - rero iyi ntara ishobora kuducira agace ku wushobora kuzosubirira Barack Obama.

Insiguro y'isanamu,

Ohio, intara irwanirwa, ni mudashikirwa mu gutora umukandida atsinda amatora

Muri uwo mwanya nyene, ibiharuro ngereranyo vya North Carolina bishobora gutangwa. Iyi ntara nayo yagiye irahindagura imigambwe mu bihe vya vuba, itora George W Bush mu 2004, Barack Obama mu 2008, ariko itora Mitt Rommney mu 2012.

01.00 Ibitangazamakuru bishobora gutangaza ivyavuye mu matora i Pennsylvania. Iyo ntara ntiratora umu Republicain mu matora atandatu akurikirana kuva mu 1988 - kuba rero muri ano matora irwanirwa biteye impungenge aba Democrates.

02.00 Ibiro vy'amatora i New Mexico bizugara. Iyi ntara nayo irahambaye. New Mexico yama ishira aho ubwinshi buri, ikaba yaratoye uwatshinze inshuro 24 ku 26 z'amatora.

03.00 Ibishobora kuva mu matora i Nevada bishobora gutangazwa. Iyi ntara yamye itora uwutsinda amatora kuva mu 1980. Ibiharuro ngereranyo ariko vyerekana ko bigoye kumenya uwuzohatsinda.

Tuzomenya ryaro umukuru w'igihugu mushasha uwo ariwe?

Hagati ya 0400 na 0500, ivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu wa Amerika 2016 bishobora kumenyekana.

Mu bisanzwe uwatsinzwe aterefona uwamutsinze akemera ko yatsinzwe.