Vyoba ari vyiza kwigisha abana gusinzira?

Abavyeyi benshi bonsa bavuga ko kudatora agatiro ari ikintu kibagora cane
Insiguro y'isanamu,

Abavyeyi benshi bonsa bavuga ko kudatora agatiro ari ikintu kibagora cane

Mu myaka itanu iheze hariyongereye igitigiri c’abashakashatsi bavuga ko bashobora kumenyereza abana gusinzira mw’ijoro batikanguye canke ngo basabe ibere.

Ivyo vyoba ari vyiza ku bavyeyi, mu gihe bobishikako.

Ariko haracari ukutumvikana ku neza vyozanira umwana.

Ni isaha umunani z’ijoro, niwaba uri umuvyeyi w’umwana adasinzira neza, uguma ugenda ugaruka mu cumba c’umwana ugerageza kumusinziriza.

Mu mbeho, n’uburuhe n’akantu wipfuza igitanda, ushobora kuguma uhendahenda wongera ugaburira umwana, umuririmbira canke wicaye imbere y’igitanda umufashe ukuboko , ukora ico kintu cose cotuma asinzira.

Anna Cormack arazi ico ari co mwene ubwo buruhe.

Afise abana batatu – Johnny, mutoyi wa bose, afise amezi 15 akaba avyuka incuro zibiri canke zitatu mw’ijoro kugira yonke.

Cormack aramwonsa gushika asinzire, kandi ntarigera asinzira na rimwe ijoro ryose kuva avutse.

Uwo bubakanye akora kenshi mw’ijoro, kenshi rero akazi kajejwe umuvyeyi mw’ijoro, agakora wenyene.

“Iyo vyagenze nabi cane, narashobora kuronka amasaha abiri gushika kuri atatu yo gusinzira mw’ijoro,” ni ko yavuze.

”Ico umuvyeyi wese yokubwira n’uko bifise ingaruka. Ushobora kumara ijoro rimwe, canke mbere abiri, ariko biguma uko. Ijoro inyuma y’irindi bikugirako ingaruka.”

Abantu barenga igice c’umugwi w’abavyeyi 7.500 bagizweko ubushakashatsi bwagiye ahabona mu ndwi iheze n’amashirahamwe The Children Sleep na Netmums, bavuze ko abana babo bavyuka n’imiburiburi rimwe mw’ijoro, kandi abasika 35% bavuga ko baryama atatiro bagifise kandi barushe cane – aho kandi hakaba harimwo abavyeyi abana babo batakiri inzoya.

Cormack avuga ko agerageza kubikora neza ariko ko bisaba kugira inguvu zirenze no kwiyumvira ibindi bintu vyotuma umwana asinzira, hamwe rero no kwibuka.

”Sinari ncifuza kujana n’abandi gutembera cane kuraba abagenzi banje kuko numva ndushe cane. Ariko vyatumye nca nitaho cane kuryamika Johnny ku murango kugira nanje nshobore gusinzira, ivyo bikaba vaytuma ntava muhira,”ni ko yavuze.

Ibi ni vyo bintu vyotuma abavyeyi bo muri iyi misi biyumvira kurondera abahinga mu vyerekeye itiro.

Ntibari benshi mu myaka 10 canke 15 iheze, ariko igitigiri cariyongereye cane mu Bwongereza mu myaka itanu iheze, nk’uko bivugwa na Julie Cleasby, arongoye ishirahamwe ry’abahinga mu vyerekeye itito mu karere ka Buraya.

Cormack yaragiye mu kiganiro ca BBC ca You and Yours na Katie Palmer, yahoze akora akazi ko kurera abana akaba afise n’abana batatu, ari mubatwara ikigo ca Infant Sleep Consultants ari kumwe n’abandi bapfasoni babiri.

Co kimwe n’abandi bahinga muvyo itiro, ico kigo gifasha mu bintu vyinshi, kuva kuguhamagara kuri telefone no gutanga inkuru ku mbuga ngurukanabumenyi, gushika kugutemberera abantu mu mazu no kurara bikenewe.

Insiguro y'isanamu,

Umwana asinziriye

Ica nyuma muri ivyo bishoborwa n’umuntu w’umutegetsi, Jamie Oliver, aherutse kuriha umuforoma w’ijoro akurikirana umwana wiwe River Rocket, ariko bikaba bidashobowe n’abavyeyi benshi.

Palmer avuga ko ari kenshi haboneka umwana ameze na Johnny, adashobora gusubira gusinzira amaze kwikangura mw’ijoro hanyuma ntiyonke.

”Iyo tuvuze ko dusinzira mw’ijoro, nta n’umwe muri twebwe aba asinziriye,” ni ko yavuze.

”Twese turavyuka incuro nyinshi mw’ijoro.”

Abana bafise itiro tike gusumba abantu bakuze kandi bashobora kwikangura incuro zirenga 10 mw’ijoro, nk’uko bivugwa na Palmer, kandi ico abavyeyi bakeneye n’ugufasha kuryama iryo tiro bari kumwe.

Ku ruhande rwa Johnny, yavuze ko atashotse amubuza kwonka mw’ijoro ariko yaciye ashinga umwanya wo kumwonkerezako gushika aho, buke buke, asigara amwonsa rimwe mw’ijoro.

Yavuze ko vyahaye akaryo Cormack na Johnny, ko kumenya bashobora kuryama na ryari bashobora kuryama naryari ashobora kumwonsa.

Inyuma y’aho yaciye atakungura kumumenyereza kuryama ku masaha.

“Nk’akarorero, ubwa mbere Anna yamwonsa, yamushize ku gitanda hanyuma arakuyakuya gushika asinzire.

Hanyuma abonye asinziriye, yaciye yiyicarira iruhande yiwe, atamukorako.

Hanyuma aca atangura kumwigirayo gushika aho asohoka,” bivugwa na Palmer.

Johnny yarira nk’iminota 15 ijoro rya mbere, nk’uko bivugwa na Palmer, hanyuma kuva ico gihe yaciye yiyemeza guhindura ivyo yaramenyereye gukora mu mwanya wo kuryama.

Hariho abana barira umwanya muremure, muri ico gihe, abavyeyi bategerezwa kubaba hagufi.

Palmer avuga ko kumenyereza abana ku ryama atari ivya bose.

Yavuze ko udategerezwa kumenyereza umwana ari musi y’amezi atandatu kuryama mw’ijoro, canke hari izindi mpamvu zitaratorerwa inyishu.

Kandi umuvyeyi ategerezwa kubikora abishaka atabihindiweko n’abagenzi canke umuryango.

Ariko none birakenewe ko twigisha abana kuryama?

“Turavye ubwo bushakashatsi, ivyo tuzi n’uko ari ibisanzwe ku mwana kuvyuka kenshi mw’ijoro gushika ashika imyaka ibiri n’igice,” bivugwa na Sarah Ockwell-Smith, umwanditsi w’igitabo ca Gentle Sleep.

Insiguro y'isanamu,

Umwana mu gatanda kiwe

Abavyeyi benshi bibaza ko abana babo bafise ingorane zo kuryama, nk’uko abandanya abivuga, mu gihe mu bisanzwe kw’itiro ry’umwana.

Avuga ko amaze kubona abapfasoni bagerageje kumenyereza abana babo kuryama, birananirana, canke mu ntango bigakunda, ariko mu nyuma bakabura itiro.

Uravye ico cegeranyo, -itiro: n’ikihe kintu gisanzwe gushika ku mezi atadantu? – igice ca c’ubushakashatsi bwa Avon Longitudinal Study of Pregnance and Childhood:

  • Abana 16 % vy’abana barasinzira mw’ijoro gushika ku mezi atandatu
  • 50% barikangura rimwe na rimwe
  • 9% bavyuka misi yose.
  • 17% bavyuka incuro irenga imwe mw’ijoro, kuva kuri rimwe gushika ku munani.
  • 16% mu bafise amezi atandatu ntibafise igihe baryamira
  • 61% barara mu vyumba vyabo gusa, ariko 15% bava baja mu cumba c’abavyeyi mu gihe bikanguye.