Akazi muri BBC Gahuzamiryango

Gufata video

Igisata ca BBC Gahuzamiryango kirarondera umukozi muvyerekeye Video, azokorera mu gisagara ca Londres mu Bwongereza.

Uwipfuza ako kazi asabwa kuba avuga kandi yandika neza ururimi rw'ikirundi canke ikinyarwanda.

Uwo muntu kandi ategerezwa kuba azi icongereza.

Niwaba wipfuza ako kazi, fyonda ngaha: