Ikirwako z'inoti z'500 n'1000 mu Buhindi
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Leta y'Ubuhindi yakuyeko inoti z'500 n'1000 z'ama rupee

Leta y'Ubuhindi yakuyeko inoti z'500 n'1000 z'ama rupee, mu ntumbero yo kurwanya ubusuma n'ababika izo noti bitemewe n'amategeko