Obama ashigikira ugukorera hamwe mu vy'ubutunzi

Obama mu gisagara ca Berlin avuye Athenes

Ahavuye isanamu, AFP

Insiguro y'isanamu,

Obama mu gisagara ca Berlin avuye Athenes

Prezida wa Amerika Barack Obama yashigikiye bikomeye kw'amakungu akwiye gukorera hamwe mu rugendo rwa nyuma arimwo i Buraya mu gihugu c'Ubudagi imbere yuko asubiza ibiro.

Obama ari kumwe n'umukuru wa reta Angela Merkel yavuze ko mu gihe ubutunzi bw'isi bwiyongera ningoga kurusha mu bindi bihe, kuja hamwe ko ari ngirakamaro.

Obama yashitse mu gihugu c'Ubudagi avuye i Athenes aho yagabishe avuga ko demokrasi ya kino gihe iteye amakenga.

Yipfuza kugabanya akababaro kakurikiye itorwa rya Donald Trump.

Mu nkuru iri mu kinyamakuru Wirtschaftswoche (mu kidagi), we n'umupfasoni Merkel bavuga ko urudandazwa mpuzamakungun rukwiye gukomezwa kurusha ukurondera kwikumira nkuko Trump yabivuze.

"Ntawuzogaruka ku isi imwe imbere yuko twese tuja hamwe", uko ni ko banditse.

"Ivyo tubikesha amashirahamwe n'abanyagihugu, umuryango mpuzamakungu wose, ngo twagure kandi dutsimbataze ingendo yo gukorera hamwe."

Abo bategetsi babiri bavuga ko bashigikiye urudandazwa ruhuza Amerika n'umugabane wa Buraya be n'umugambi wo guhuza abanyamitahe "Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership" (TTIP).

Ivyo bavuze biteye kubiri nuko Trump abona ibintu mu kuba atemera amasezerano ahari y'urudandazwa mpuzamakungu akaba yaranakeje ingingo y'Ubwongereza yo mu kwezi kwa gatandatu yo kuva mu muryango w'ubumwe bwa Buraya.

Ahavuye isanamu, AFP/GETTY IMAGES

Insiguro y'isanamu,

Obama mu gihugu c'Ubugiriki

I Athenes, Obama yariyemereye ko ugukorera hamwe kwavyaye "akarenganyo" ko "kubihindura" bikenewe mu kugerageza kwirinda ukwo kutanganisha.

"Iyo ubonye abantu, ibihugu bikomeye cane kw'isi, amashirahamwe atunze abeshejweho n'amategeko bishingiye, bagakwepa amakori, bakama bafise ivyitwazo...ivyo biguma vyerekana ko hari akarenganyo, ", uko ni ko abategetsi b'abagiriki.

Umukuru w'igihugu ca Amerika ari mu gihugu c'Ubudagi gushika ku munsi wa gatanu mu nyuma ace aja mu gihugu ca Perou.