Isekeza rya BBC rigira 4 ku 'bagore 100'

Abagore ijana #100women
Insiguro y'isanamu,

Isekeza ry'ibiganiro vya BBC ku bagore

Mu kiganiro citiriwe abagore 100 itanga buri mwaka, BBC ivugana n'abagore batandukanye barimwo intatinya zashize amanga mu kuvugira abandi mu buryo butandukanye, abagore bari muri politike canke mu mikino ndetse n'abanyamuzika.

Muzokumva ndetse n'abagore badakunze kuvugw amu makuru ariko baranguye ibikorwa vy'agatangaza.

None ikiganiro 'abagore ijana' n'iki?

Ikiganiro BBC yise 'abagore 100' , yagihariye guha ijambo buri mwaka mu kiringo kimeze nk'isekeza ryo kumenyesha ibikorwa abagore b'intangarugero bo hiryo no hino kw'isi baranguye.

BBC ikora ibiganiro kuri abo bagore, ikabaha ijambo, nk' iznira yo kubwira isi yose ivyo abagore baranguara n' ubushobozi bafise.

Kuki BBC ikora ivyo biganiro?

Iki kiganiro caje kwongera urubuga ku bagore baronka ikibanza mu biganiro vya BBC, n'igitigiri c'abagore mu masanzwe ari abanywanyi bakurikira ibiganiro vyayo.

Mu bibazo dukomeza kwihweza, n'ukuraba:

Nimba abagore bafise ikibanza gikwiye mu butunzi bwo kw'isi muri iki kinjana ca 21, ubona bimeze gute aho uherereye?

Abagore boba bafise uruhara rukwiye muri politike canke ubugwizatunga? canke hari urugero batarenga kw'isi muri rusangi?

Ubona ibibazo nyamukuru bisobora gushikira abagore ari ibihe? Amahigwe bafise yo ni ayahe mu kwifasha mu buzima?

Kandi na none, hari kwongera kwibaza ku ruhara rw'abagore mu binyamakuru. Baraserukiwe bikwiye? Inkuru ziraba abagore ziravugwa bikwiye?

Twifuza uruhara rwawe mu kugira ico uvuze kuri iri sekeza ry'ibiganiro vyerekeye abagore, ukanaterera ivyiyumviro.

Ushobora guca ku rubuga rwacu rwa Facebook, ugasangira n'abandi ivyiyumviro kuri iri sekeza ukoresheje akajambo ko gutsindagira, #100women

Kuri uyu mwaka ugira kane w'isekeza kuri ibi biganiro, vyugurujwe n'umuziki, intambo, utugenegene n'ibiganiro mu muji wa Mexico.