Uvuga iki ku bavugabutumwa bemeza ko bakora ibitangaza?

Umuti w'imibu wakoreshwa muguhuha abayoboke

Ahavuye isanamu, MOUNTZION GENERAL ASSEMBLY

Insiguro y'isanamu,

Abantu benshi baguye mu gahundwe bumvise umuvugabutumwa wo muri Afrika y'epfo yakoresha umuti w'udukoko mu 'gukiza' abayoboke

Imiji n'ibisagara bitandukanye kuri uwo mugabane usanga ahri ivyapa bitangaza amashengero, afise n'amazina yatiwe mumajambo yigisha ku bihe vy'iherezo, kwizeza abantu ibitangaza mu gukira ingwara, no gukwizwa mu bundi buryo bwose.

Ben'ayo mashengero mu bisanzwe usanga ayobowe n'abapasitori bemewe cane, bashinga mashenegro yabo aho gusengera hamwe n'abandi mu yahasanzwe, ugasanga benshi bemeza abantu ko bafise ububasha budasanzwe.

Ariko rero usanga ivyo bitangaza bijana n'ibikogwa n'abayoboke babo babakorera, akenshi bavyita "gutera imbuto" -n'ukuvuga guha amafaranga abo bigisha babo.

Hari bamwe muri abo bigisha b'idini usanga ivyabo biteye amakenga.

Hari uwabwiye abayoboke ko ahindura peterori igacika umutobe.

Pastori Lesego Daniel aserukira ishengero Rabboni Ministries i Pretoria muri Afrika y'epfo.

Yabwiye abayoboke biwe kunywa peterori, avuga ko yayihinduye umutobe.

Video yakwirakwijwe kuri internet yarakana uymwe mu bayoboke biwe asuka iyo "peterori" mw'ipano akayodoma ikibiriti kugira yerekane ko yaka.

Munyuma aca anywa kuri iryo cupa, akavuga ko "yumva iryoshe kandi ataco yumva nk'inkurikizi" igihe pasitori amubajije uko yumva imeze.

Hari umugore aca aza a nawe kunywako akemeza ko "isosa" -ivyo bica bikabura umugwi w'abandi bagore biruka imbere gusogongera kuri iyo "peterori" .

Ahavuye isanamu, RABBONI CENTER MINISTRIES

Insiguro y'isanamu,

Ubutumwa bwo kuri video buvuga ngo: "Nimba udashobora guhindura amazi umuvinyu, ntugerageze ibi iwanyu".

Ariko rero iyo video yakwijwe kuri internet ku rubuga gwa YouTube rw' iyo shengero ibanzirizwa n'ubutumwa bwo kugabisha abantu buvuga ngo: " Urugero rwo gusigwa amavuta si rumwe kuri bose. Nimba udashobora guhindura amzi umuvinyu, n'ibi ntubigerageze muhira iwawe".

'Pasitori w'inzoka'

Penuel Mnguni afise imyaka 25 gusa, ariko kuva mu 2014, niwe ayobora ishengero ya 'End Times Disciples Ministries'.

N'umuyoboke wa Lesego Daniel, wa muvugabutumwa yakoresha umuti w'imibu mu bihamuro yo 'gukiza'.

Ahavuye isanamu, END TIMES DISCIPLES MINISTRIES

Insiguro y'isanamu,

Abategetsi barirukanye Penuel Mnguni ahoyari afise isengero

Ahavuye isanamu, END TIMES DISCIPLES MINISTRIES

Insiguro y'isanamu,

Igicapo yashize kuri Facebook y'isengero ryiwe cameza ko ahundura inzoka zikaba chocolat

Skip Podcast and continue reading
Podcast
Ikiganiro cy’abagore

Ikiganiro cy’abagore kuri BBC Gahuzamiryango

Inkurikirane

End of Podcast

Umwaka yugurura ishengero, hakwijwe amasanamu y'abayoboke biwe ababwiriza kurya ivyatsi n'amashurwe, bije kuri Facebook no ku rubuga rw'iyo shengero yiwe.

Ayandi masanamu yerekana uwo yiyita intumwa y'Imana -'Prophet' agaburira amabuye abayoboke biwe yemeje ko yayahinduye imikate.

Yahavuye aronka agatazirano ka "Snake Pastor", mu mwaka uheze, inyuma y'amafoto yakwirakwijwe amwerekana aho agaburira abayoboke inzoka n'imbeba, ivyo yavuga ko vyahindutse chocolat.

Abategetsi mu nyuma bahavuye bamwirukana ava muri Soshanguve, agace ko mu buraruko bwa Pretoria aho yari yashinze urusengero.

Gukiza uburembo

Muri Ghana 'Bishop Daniel Obinim' atwara ishengero rya 'Godsway Ministries' afise urutonde rw'imihamuro akoresha ku bibazo bitandukanye.

Kimwe mu vyakwirakwijwe cane, n'aho aboneka ariko asimbagurikira ku nda umugore, bivugwa ko yari afise imbanyi, kugirango amukuremwo amadayimoni.

Ahandi mukwezi kwa gatandatu, yerekanywe acakira abagabo hagati y'amaguru, avuga ko ari ukubakiza ikibazo co gutakaza ubugabo / uburembo.

Ahavuye isanamu, YOUTUBE

Insiguro y'isanamu,

Imwe mu mashusho yerekana ingene akiza "asubiza abagabo ubugabo"

Abagabo baba bahagaze bubashe cane, bamanitse aamaboko mu kirere, barindiriye gukorwako n'umuvugabutumwa.

Ayo mashusho n'ayerekana gato mu buryo buteruye, ivyo akorera abo avuga ko bafise ikibazo co gutakaza ubugabo.

Mu yindi video mu mwaka uheze, yerekanywe ariko asengera umugabo afise ubwambure, igihimba ciwe c'irondoka kiri hanze.

Ejo bundi naho yakubitiye mu rusengero, umusore n'inkumi bagirijwe kuryamana batarashingiranwa.

Umwe mu bafasha biwe yagaragaye afashe umukobwa ariko arakubitwa kugira ntahunge.

Mu nyuma uwo muvugabutumwa yerekanwa arengera kuri uwo mukobwa kamukibita n'umushipi, abandi bayoboke bicaye barorera.

Amakuru aturuka mu binyamakuru yemeza ko sentare yo mu mugwa mukuru Accra yasohoreye umutahe uwo muvugabutumwa n'abafasha biwe babiri, kubera gukubitira uwo musore n'inkumi mu rusengero.

Amaraso mu mazi

Itohoza ryakozwe na tereviziyo KTN TV muri Kenya mu kwezi kwa 11 mumwaka 2014, ryerekanye amayeri y'umuvugabutumwa rurangiranwa Victor Kanyari.

Victor Kanyari azwi cane mu bavugabutumwa bacisha ubutumwa kuri tereviziyo, yakoresha mu guhenda abayoboke b'ishengero ryiwe 'Salvation Healing Ministry'.

Ahavuye isanamu, KTN

Insiguro y'isanamu,

Yakoresha Permanganate de Potassium atoba mu mazi akabesha ko ari amaraso

Yakoresha 'Permanganate de Potassium', umuti ushobora kuvangwa vyoroshe cane ukayahindura mw'ibara ry'agahama.

Victor Kanyari yakoresha uwo muti mu mazi yogesha abayoboke, akaca ameza ko amazi yahindutse kubera amaraso yabavuye mu birenge bariko barakira.

Umwe mu bahoze ari abayoboke biwe yarekanye uko akora ayo mayeri.

Mu yindi video yerekanwa ariko akora kw'ibere umugore, avuga ko ariko amukiza cancer yo mw'ibere.

Ahavuye isanamu, KTN

Insiguro y'isanamu,

Victor Kanyari yiyita 'intumwa y'Imana' -"Prophet" ndetse yihaye n'akazina ka "Doctor"

Umugore aboneka ashaka kwihisha mu maso yanka kuraba mu cuma ca camera, ariko uwo mubvugabuitumwa akamubwira ngo narabe abayoboke kugirango bose babone ibere ryiwe.

Munyuma ahamagara umukozi wiwe gusiga amavuta iryo bere 'rigwaye'.

Itohozwa ryakozwe ryemeza ko Kinyari ari umuhungu w'umuvugabutumwakazi Lucy Nduta, uwundi nawe nyene, yigeze gupfungwa mu 2009 kubera kunyanganya abakene abahenda ko ashobora gukiza SIDA.

Inyuma yo gushigwa ahagaragara muri ayo mayeri yiwe, yabonetse kuri tereviziyo avuga ko ingorane yazitewe.