Kubyara umwana avuye ku bantu 3 biremewe mu Bwongereza

Hakenerwa urushya kugirango umwana avuye ku bantu batatu aremwe

Ahavuye isanamu, Science Photo Library

Insiguro y'isanamu,

Hakenerwa urushya kugirango umwana avuye ku bantu batatu aremwe

Urwego rw'igihugu cy'Ubwongereza rushinzwe kugenzura ibijyanye n'imyororokere rwafashe icyemezo cy'amateka cyo kwemera iremwa ry'abana bakomotse ku bantu batatu.

Ubu amavuriro ashobora kwandika asaba impushya mu kigo gishinzwe igenzura ry'iby'imyorokerere y'abantu n'ubumenyi bw'uko umuntu avuka kugira ngo akoreshe ubwo buryo.

Bwifashisha uburyo bukataje bw'aho intanga ngore zitangira kuremwamo umwana ziri hanze y'umubiri w'umuntu, ubu buryo bukaba burinda indwara zica abana bavukana.

Ikigo gishinzwe iby'imyorokerere y'abantu n'ubumenyi bw'uko umuntu avuka kigomba guha uruhusa buri vuriro na buri muntu ugerageza kubona urubyaro mbere yuko ubu buryo bukoreshwa.

Mu kwezi kwa cyenda uyu mwaka, itsinda ry'Abanyamerika ryabyaye umwana wa mbere, w'umuhungu, hagendewe ku turemangingo ndangakamere DNA tw'abantu batatu bo muri Mexico, hifashishijwe ubu buryo.